Kiểm tra HTTP/2

Lưu ý: HTTP/2 chỉ hoạt động với giao thức HTTPS (Website có cài đặt SSL)

Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress